STATUT

Załącznik Nr 1 do uchwały

Zebrania Założycielskiego z dnia 18.12.2014 r.

 (tekst z uwzględnieniem zmian z dnia 07.04.2016 r

 

 

S T A T U T

 I. NAZWA

 1. Stowarzyszenie zwane dalej Klubem nosi nazwę Klub Motocyklowy MOTOLEGION LĘBORK i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Klub posiada znak graficzny (barwy klubowe i logo), którego wzór stanowi załącznik do Statutu.
 3. Klub może używać skróconej nazwy „Motolegion Lębork”

II. SIEDZIBA

Siedzibą Klubu jest miasto Lębork.

 

III. TEREN DZIAŁANIA

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Cele:
  1. Integracja środowiska motocyklistów.
  2. Rozwój sportów motorowych
  3. Uprawianie turystyki motocyklowej oraz innych form rekreacji.
  4. Szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa drogowego.
  5. Propagowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz technikach jazdy motocyklem.
  6. Pogłębianie wiedzy o motocyklach i historii motocyklizmu.
  7. Podnoszenie poziomu kultury jazdy.
  8. Pomoc charytatywna.
  9. Współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami i instytucjami.
 2. Sposoby realizacji celów:
  1. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym oraz turystyczno-sportowym.
  2. Udział w imprezach środowiskowych.
  3. Organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego.
  4. Organizowanie szkoleń z zakresu przepisów o ruchu drogowym.
  5. Prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia technik jazdy motocyklem.
  6. Udział w zlotach, rajdach i imprezach środowiskowych.
  7. Organizowanie konkursów i zawodów podnoszących sprawność fizyczną i techniczną z zakresu jazdy motocyklem.
  8. Organizowanie pomocy potrzebującym.

V. CZŁONKOWIE KLUBU

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

       1) Członków Zwyczajnych – „Members”

       2) Kandydatów – „Prospect”

       3) Członków Honorowych

 1. O członkostwo Klubu może ubiegać się każda pełnoletnia osoba posiadająca własny motocykl lub trójkołowiec oraz uprawnienia do kierowania nim.
 1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Klubu wraz z rekomendacją Wprowadzającego należy złożyć do Zarządu Klubu.
 1. Wprowadzającym może być tylko Członek Zwyczajny.
 2. Wprowadzający jest odpowiedzialny za postawę kandydata i przestrzeganieprzez niego postanowień regulaminu przez cały okres kandydacki.
 1. O przyjęciu w poczet kandydatów decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały, po wpłaceniu przez kandydata wpisowego.
 1. Przyjęty w poczet kandydatów „Prospect” otrzymuje legitymację kandydacką. Po okresie co najmniej 3 miesięcy od daty przyjęcia otrzymuje kamizelkę z małym logo Klubu na lewej piersi.
 1. Prospect nie ma biernego ani czynnego prawa wyborczego i nie ma prawa głosowania na zebraniach Klubu.
 1. Okres kandydacki trwa do 12 miesięcy , licząc od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. W wyjątkowych sytuacjach okres kandydacki może być przez Zarząd przedłużony do 24 miesięcy. 
 1. Członkiem Zwyczajnym zostaje się po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd Klubu i złożeniu ślubowania. Nominowanemu na Członka Zwyczajnego, President wręcza legitymację członkowską i kamizelkę z barwami Klubu.
 1. Tytuł Członka Honorowego nadawany jest przez Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej. Nie ma prawa głosowania na zebraniach Klubu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

 1. Obowiązki członków Klubu:

       1) aktywne uczestniczenie w działalności klubu,

       2) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Klubu

       3) regularne i terminowe opłacanie składki członkowskiej,

       4) uczestniczenie w Zebraniach Klubowych i Walnym Zebraniu,

       5) dbanie o dobre imię Klubu,

       6) nieodpłatne wykonywanie prac na rzecz Klubu

 1. Uprawnienia członków Klubu. Członek Klubu ma prawo do:

       1) biernego i czynnego prawa uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,

       2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu,

       3) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu,

       4) noszenia barw klubowych

       5) głosowania na zebraniach Klubu,

 

VII. USTANIE CZŁONKOSTWA, WYKLUCZENIE, ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Klubu;
  2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu,
  3. śmierci członka,
  4. wykluczenia przez Zarząd.
   Zarząd ma prawo wykluczyć członka z Klubu z powodu;
   1. zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 m-cy,
   2. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Klubu,
   3. działania na szkodę dobrego imienia Klubu
   4. popełnienia czynu niegodnego członka Klubu
  5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty wysłania przesyłką poleconą. Z dniem złożenia odwołania członek Klubu zostaje zawieszony w prawach członka na czas do Walnego Zebrania. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu. Uchwała Walnego zebrania w tej sprawie jest ostateczna.
  6. Wykluczony członek Klubu może po upływie roku od podjęcia uchwały o wykluczeniu, ponownie ubiegać się o członkostwo w Klubie. Decyzję o ponownym przyjęciu podejmuje Zarząd z uwzględnieniem zasad określonych w rozdz. V Statutu.
 2. Zawieszenie w prawach członka Klubu
  1. Na wniosek członka Klubu, Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej lub z własnej inicjatywy, Zarząd może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu członkostwa na okres do 12 miesięcy. Jeśli do upływu tego okresu członkostwo nie zostanie przywrócone, Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu z Klubu.
  2. Decyzję o przywróceniu zawieszonego członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały.
  3. Każdy kto został wykluczony z Klubu lub zawieszony w prawach członka ma obowiązek, natychmiast po poinformowaniu go o tym, zdać Zarządowi legitymację członkowską, barwy klubowe i odznaki PRM.
  4. Członek Klubu, który został wykluczony lub zawieszony w prawach członka nie ma prawa noszenia barw klubowych i posługiwania się znakiem graficznym Klubu oraz odznakami PRM. Zostaje również pozbawiony możliwości korzystania z części strony internetowej dostępnej dla członków Klubu.
  5. Informacja o wykluczeniu z Klubu lub zawieszeniu w prawach członka umieszczana jest na stronie internetowej Klubu, w części dostępnej dla złonków Klubu.
  6. Skreślenie z listy członków Klubu oznacza równocześnie ustanie członkostwa w PRM.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o nadaniu kandydatowi lub członkowi Klubu statusu „Bad Standing”.

VIII. WŁADZE KLUBU

Władzami Klubu są;

- Walne Zebranie

- Zarząd Klubu

- Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna

 

 1. Walne Zebranie
  1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Tworzą je wszyscy członkowie Klubu.
  2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku w terminie do końca I kwartału.
  3. Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Klubu, Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
  4. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Klubu, Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie.
  5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1. wybór i odwoływanie Presidenta Klubu i Skarbnika
   2. wybór i odwoływanie pozostałych członków Zarządu
   3. wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej i jej poszczególnych członków,
   4. uchwalanie zmian w Statucie,
   5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu,;
   6. udzielanie Zarządowi Klubu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej,
   7. określanie głównych kierunków działania Klubu,
   8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczenia jego majątku,
   9. podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
   10. podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego.
  6. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się w sposób jawny. Walne Zebranie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania w określonych sprawach.
  7. Uchwały Walnego Zebrania są ważne jeśli uczestniczy w nim więcej niż połowa członków Klubu.
 1. Zarząd Klubu
  1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję. W skład zarządu wchodzą:
   1. President,
   2. V-ce President
   3. Skarbnik
   4. Sierżant - Sergeant
   5. Sekretarz - Secretary
  2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Klubu, President wyznacza: v-ce presidenta, sekretarza i sierżanta.  
  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje President Klubu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Presidenta.
  5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
  6. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
   1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
   2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
   3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
   4. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
   5. przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków Klubu,
   6. zwoływanie Walnego Zebrania.
   7. zwoływanie zebrania Klubu i zapraszanie na nie osób spoza Klubu
  7. Dokumentację Klubu prowadzi osoba będąca w składzie Zarządu, wyznaczona przez Presidenta.
  8. Skarbnik Klubu prowadzi dokumentację finansową.
 2. Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna
  1. Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna składa się z 4 osób wybieranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, v-ce przewodniczącego i sekretarza.
  2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej.
  3. Komisja Rewizyjna pełni równocześnie funkcję Komisji Dyscyplinarnej Klubu
  4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej należy:
   1. kontrola całokształtu działalności Klubu,
   2. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi Klubu absolutorium,
   3. prowadzenie postępowania wyjaśniającego wobec członków Klubu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu,
   4. wnioskowanie o zawieszenie w prawach członka Klubu lub wykluczenie z Klubu

IX. HIERARCHIA W KLUBIE

 

W Klubie obowiązuje następująca hierarchia:

 1. President

- kieruje bieżącą działalnością Klubu,

- kieruje pracami Zarządu Klubu,

- reprezentuje Klub na zewnątrz

 1. V-ce President

- zastępuje Presidenta w czasie jego nieobecności

- załatwia sprawy formalne w Klubie,

- odpowiada za dokumentację Klubu

 1. Skarbnik

- prowadzi gospodarkę finansową Klubu i dokumetację,

 1. Sierżant - Sergeant

- dba o bezpieczeństwo grupy,

- analizuje zagrożenia da grupy,

- kontaktuje się z instytucjami i innymi klubami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa

 1. Sekretarz - Sekretary

- odpowiada za prawidłowość sporządzanej w Klubie dokumentacji,

- prowadzi korespondencję z instytucjami i innymi klubami,

- odpowiada za przepływ informacji w Klubie

 1. Członkowie Zwyczajni - Members

- posiadają pełnię praw i obowiązków wynikającą z członkostwa

 1. Kandydaci – Prospect

- w okresie kandydackim nie posiadają pełni praw i obowiązków

 

X. MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. składki członkowskie, wpisowe,
  2. darowizny i zapisy,
  3. dotacje,
  4. dochody z majątku,
  5. dochody z działalności statutowej
  6. dochody z ofiarności publicznej.
 3. Powyższe fundusze uzyskiwane będą poprzez:
  1. zbieranie składek członkowskich,
  2. przyjmowanie darowizn i zapisów,
  3. pozyskiwanie dotacji,
  4. organizowanie zbiórek
 4. Fundusze Klubu mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym President.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana postanowień Statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy obecności co najmniej kwalifikowanej większości uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej kwalifikowanej większości uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
 4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Członkowie Klubu pełniący funkcje w Zarządzie Klubu i Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej, wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie
 6. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Klubu wymaga zgody Presidenta.
 7. Informacji na zewnątrz, o działalności Klubu i zamierzeniach udziela President lub osoba przez niego wyznaczona.

Protokołował

Marian Borek

Przewodniczący Zebrania

Henryk Dąbrowski

 

 

c) 2010-2023 MOTOLEGION Lębork - Klub Motocyklowy
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 462 212
Wczoraj: 53
Dzisiaj: 34
Online: 1
Licznik odwiedzin: 462 212/53/34/1